แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2567 วันที้ 15 เมษายน 2567 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 10
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน 2567 เขียนโดย namvan 16
โครงการส่งเสริมสวัสดิการด้านอาชีพและรายได้ผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน "กิจกรรมฝึกอบรมทำภาชนะจักสานจากไม้ไผ่" รุ่นที่ 2 เขียนโดย namvan 4
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และปรับปรุงภูมิทัศน์ศาสนสถาน​ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระ​กนิษฐา​ธิราช​เจ้า​ กรมสมเด็จ​พระ​เท​พร​ั​ตน​ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี​ เขียนโดย namvan 15
โครงการส่งเสริมสวัสดิการด้านอาชีพและรายได้ผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน "กิจกรรมฝึกอบรมทำภาชนะจักสานจากไม้ไผ่" รุ่นที่ 1 เขียนโดย namvan 6
โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)“ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เขียนโดย namvan 31
ใบประกาศเกียรติคุณในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เขียนโดย namvan 18
อบรมและศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ เอเจนาโน ไฮโดรฟาร์ม เขียนโดย namvan 14
พิธีเจริญพุทธมนต์และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๗ เขียนโดย namvan 21
กิจกรรมโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๗ เขียนโดย namvan 25
โครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กตำบลน้ำแวน วันที่ 8 มีนาคม 2567 เขียนโดย namvan 18
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เขียนโดย namvan 31
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย????ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุอำเภอเชียงคำ เขียนโดย namvan 18
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลน้ำแวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 2 เขียนโดย namvan 9
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้พิการและด้อยโอกาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย namvan 8
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์ และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย namvan 24
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลน้ำแวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่น 1 เขียนโดย namvan 11
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 29
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เขียนโดย namvan 23
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย namvan 17
พิธีเปิดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 และงานกาชาดอำเภอเชียงคำ ประจำปี ๒๕๖๗ เขียนโดย namvan 36
พิธีวางพวงมาลาอนุสรณ์ผู้เสียสละ ณ ลานอนุสรณ์ผู้เสียสละ ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา ประจำปี ๒๕๖๗ เขียนโดย namvan 23
การปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ Re-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เขียนโดย namvan 30
โครงการวันครู ประจำปี 2567 ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์ สร้างสรรค์ เขียนโดย namvan 19
กิจกรรมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เขียนโดย namvan 31
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลน้ำแวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รุ่นที่ 2 เขียนโดย namvan 21
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลน้ำแวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เขียนโดย namvan 21
5 ธันวาคม วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ เขียนโดย namvan 58
ประชุมร่วมผู้นำชุมชนเพื่อชี้แจงและซักซ้อมแนวทางการจัดสวัสดิการให้กับเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ 2567 เขียนโดย namvan 19
กิจกรรมรณรงค์ "ล้างตลาดทั่วไทย สร้างความมั่นใจ ด้วยหลัก 5 ประการ ขององค์การอนามัยโลก(WHO)" ณ ตลาดสดน้ำแวน ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เขียนโดย namvan 39
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำแวน ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 72
อำเภอเชียงคำ ลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนตามโครงการ "มัคนายกน้อย เด็กไทยไฝ่ดี เข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระ" เขียนโดย namvan 49
นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เขียนโดย namvan 54
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 เขียนโดย namvan 51
๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช" เขียนโดย namvan 64
ประชุมเพื่อชี้แจงและเตรียมความพร้อมการดำเนินงานด้านส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและการดำเนินงานโรงเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เขียนโดย namvan 20
๑๓ ตุลาคม "วันนวมินทรมหาราช" เขียนโดย namvan 57
คณะทำงานชมรมคนพิการตำบลน้ำแวน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านแม่ต๋๋ำท่าข้าม หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 73
การฝึกการใช้รถน้ำและรถดับเพลิง ให้กับพนักงานชายทุกคนของแต่ล่ะกอง เขียนโดย namvan 85
กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการตำบลน้ำแวน เพื่อแนะนำผู้ช่วยคนพิการพร้อมให้คำแนะนำในการประสานงานด้านคนพิการในพื้นที่ เขียนโดย namvan 59
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย namvan 90
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย namvan 81
กิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 พิธีถวายเครื่องสักการะและพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย namvan 76
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เขียนโดย namvan 78
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย namvan 79
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีวางพานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย namvan 87
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 90
กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ วันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 80
กิจกรรมเดินขบวนในงานเทศกาลไทลื้อ ประจำปี 2566 "โฮ่มฮีต โตยฮอย ร้อยใจไทลื้อ สืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 20 เขียนโดย namvan 101
โครงการป้องกันอุบัติภัยจากอัคคีภัย 2566 เขียนโดย namvan 74
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 80
โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ บ้านสิงห์ธรรม เขียนโดย namvan 87
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เขียนโดย namvan 84
การจัดกิจกรรม"คนเชียงคำรักสุขภาพ เดินวิ่งไปกับนายอำเภอ เขียนโดย namvan 91
กิจกรรมวันไหว้ครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน 2566 เขียนโดย namvan 108
นายกเทียมจันทร์ มังคลาด ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลน้ำแวน เป็นประธานส่งมอบผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ แก่ญาติผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 96
พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย namvan 89
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน 2566 เขียนโดย namvan 142
พิธีเฉลิมวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณี กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เขียนโดย namvan 166
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2566 เขียนโดย namvan 156
กิจกรรมสรงน้ำพระ ในวันสงกรานต์ อำเภอเชียงคำ 2566 เขียนโดย namvan 144
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วัน อันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 152
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 148
พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย namvan 141
กิจกรรมมอบเครื่องอัฐบริขาร ให้แก่ ด.ช.อัครธันย์ คำคง บ้านเลขที่ 145/2 หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 142
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(วันอปพร.) ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 151
กิจกรรม เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566 เขียนโดย namvan 159
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย namvan 151
การแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน 2566 เขียนโดย namvan 150
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา ) เขียนโดย namvan 138
การอบรมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 139
ประชุมปะชุมชี้แจงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม 14 ก.พ.2566 เขียนโดย namvan 421
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา(ภาคเช้า) และการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน(ภาคบ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย namvan 147
การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เก้าอี้สุขา และถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตำบลน้ำแวน จำนวน 13 ราย เขียนโดย namvan 140
พิธีเปิดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 และงานกาชาดอำเภอเชียงคำ ประจำปี พ.ศ. 2566 และร่วมเดินแบบการกุศล "ผ้าไทยใส่สบาย" เขียนโดย namvan 128
พิธีวางพวงมาลาสดุดีอนุสรณ์สถาน บริเวณลานอนุสรณ์ผู้เสียสละ ร.17 พัน4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา เขียนโดย namvan 130
ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลน้ำแวน ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 431
กิจกรรมการตรวจคุณภาพดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลน้ำแวน โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 138
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 136
การเปิดงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม พ.ศ.2566 เขียนโดย namvan 123
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ดำเนินการนำรถน้ำเพื่อเข้าดับไฟบริเวณบ่อขยะ บ้านผาลาด หมู่ที่ 5 เขียนโดย namvan 134
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 เขียนโดย namvan 169
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดศรีกู่เอี้ยง เขียนโดย namvan 130
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เขียนโดย namvan 129
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เขียนโดย namvan 145
การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย namvan 137
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เขียนโดย namvan 123
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เขียนโดย namvan 117
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำแวน พร้อมทั้งชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำแวน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เขียนโดย namvan 121
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวนพร้อมด้วยกรรมการสมาชิก เหล่ากาชาด จังหวัดพะเยา และกิ่งกาชาดอำเภอเชียงคำ ออกเยี่ยมพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ บ้านสันเวียงทอง 1 ราย เขียนโดย namvan 132
มอบบ้านให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลน้ำแวน จำนวน 6 หลัง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา เขียนโดย namvan 123
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดได้ดำเนินการประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ เขียนโดย namvan 125
การประชุมขับเคลื่อนและเตรียมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เขียนโดย namvan 121
ติดตามการฝึกปฎิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการรายใหม่ของตำบลน้ำแวน โดยได้ฝึกปฏิบัติดูแลคนพิการในพื้นที่ของ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 132
กิจกรรมวันปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เขียนโดย namvan 134
คณะผู้บริหารอบต.น้ำแวน สมาชิกสภาอบต.น้ำแวน รวมทั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.น้ำแวน ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินณ วัดเกษมสันติวนาราม บ้านห้วยบง หมู่ที่ 9 เขียนโดย namvan 130
กิจกรรมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย namvan 132
การรณรงค์สร้างจิดสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย เขียนโดย namvan 321
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยต๋ำ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เขียนโดย namvan 301
การประชุมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน ผ่านระบบ Thai QM ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 301
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 307
การประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ม.7 กรณีบ่อดินและรถขนดิน เขียนโดย namvan 300
การประชุมคณะกรรมการแผน เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย namvan 315
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 เขียนโดย namvan 315
การประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนระดับตำบล เขียนโดย namvan 329
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย namvan 370
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 306
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย namvan 334
โครงการบูรณาการความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง(ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล) เขียนโดย namvan 334
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 366
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 370
โครงการป้องกันอุบัติภัยจากอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย namvan 324
โครงส่งเสริมอาชีพและรายได้สตรีตำบลน้ำแวน ปี 2565 เขียนโดย namvan 325
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 เขียนโดย namvan 321
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 เขียนโดย namvan 324
โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 344
ประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 3/2565 เขียนโดย namvan 348
พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เขียนโดย namvan 386
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 65 เขียนโดย namvan 357
การประชุมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 416
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย namvan 399
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เขียนโดย namvan 352
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 420
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 เขียนโดย namvan 451
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ เขียนโดย namvan 429
กิจกรรมการมอบนมผงให้กับเด็กแรกเกิด - 3 ปี , กิจกรรมประชุมชี้แจง เรื่องสิทธิ์สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เขียนโดย namvan 422
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียง ผ่านระบบ Online Zoom ในพื้นที่ ม.10 ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 431
อบต.น้ำแวน ให้ลงพื้นที่ร่วมกับ จนท.จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมใน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 เขียนโดย namvan 414
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลัประกันสุขภาพ อบต.น้ำแวน ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย namvan 400
อบต.น้ำแวน ให้ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา (อบจ.พะเยา) สำรวจข้อมูลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการเพิ่มเติม เขียนโดย namvan 415
การมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวที่บ้าน ในพื้นที่ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 417
กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) บริเวณสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ เขียนโดย namvan 380
กิจกรรมรับมอบโล่รางวัลคนพิการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 431
การผู้มอบเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลน้ำแวน จำนวน 11 กลุ่ม เขียนโดย namvan 423
การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและจัดเก็บข้อมูลของผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 2 เขียนโดย namvan 412
อบต.น้ำแวน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 เขียนโดย namvan 390
กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) บริเวณภายในศาลจังหวัดเชียงคำ เขียนโดย namvan 411
โครงกาารป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2565 เขียนโดย namvan 428
การมอบรถวิวแชร์ ให้กับผู้พิการ ราย นางเขียว สมณะ หมู่ที่ 13 เขียนโดย namvan 402
กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ เขียนโดย namvan 406
กิจกรรมวันเด็ก 2565 เขียนโดย namvan 446
การมอบรถสามล้อโยกที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ให้กับผู้พิการในพื้นที่ เขียนโดย namvan 389
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เขียนโดย namvan 476
ประชุมประธานกลุ่มสตรี ต.น้ำแวน 27ธ.ค.2564 เขียนโดย namvan 386
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 402
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2564 เขียนโดย namvan 535
กิจกรรมวันส่งมอบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้ง ส.อบต และนายก อบต.น้ำแวน พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 505
กิจกรรมวันรับบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้ง ส.อบต และนายก อบต.น้ำแวน พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 500
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ส.อบตและนายก อบต.น้ำแวน พ.ศ.2564 # 2 เขียนโดย namvan 549
กิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อบต.น้ำแวน พ.ศ. 2564 เขียนโดย namvan 521
ชมรมคนพิการตำบลน้ำแวน ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบผ้าอ้อมให้ ผู้พิการที่ป่วยติดเตียง เขียนโดย namvan 387
กิจกรรมการบริหารจัดการน้ำ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้วิถีชีวิตปรกติใหม่(New Normal)" เขียนโดย namvan 403
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ส.อบตและนายก อบต.น้ำแวน พ.ศ.2564 # 1 เขียนโดย namvan 543
การลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ปี 2565 เขียนโดย namvan 393
กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจและประมาณการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ปี 2565 เขียนโดย namvan 389
กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมและคัดกรองข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ปี 2565 เขียนโดย namvan 415
วันปิยะมหาราช พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 581
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร. ปี 2564 เขียนโดย namvan 648
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ ปี 2564 เขียนโดย namvan 599
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 662
การมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่กรณีบุคคลกักตัวในบ้านพัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2564 เขียนโดย namvan 787
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 656
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2564 เขียนโดย namvan 731
มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่กรณีบุคคลกักตัวในบ้านพัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย namvan 896
การตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 890
กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานที่ราชการ(2564) เขียนโดย namvan 824
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย namvan 781
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63-ก.ย. 64) เขียนโดย namvan 739
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เขียนโดย namvan 680
โครงการส่งเสริมเชิดชู ผู้สูงอายุดีเด่นตำบลน้ำแวน 2564 เขียนโดย namvan 697
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน 2564 เขียนโดย namvan 656
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 2564 เขียนโดย namvan 736
โครงการ อบรมความรู้เรื่องสิทธิ์และสวัสดิการคนพิการ 2564 เขียนโดย namvan 682
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลน้ำแวน ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 673
โครงการกำลังใจสายใยชุมชนสู่ผู้สูงอายุ 2564 เขียนโดย namvan 686
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากระบบทางเดินหายใจ 2564 เขียนโดย namvan 676
โครงการพิชิตไขมัน ฉันแข็งแรง 2564 เขียนโดย namvan 659
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2564 เขียนโดย namvan 789
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า 2019 (ปี 2564) เขียนโดย namvan 701
โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนโดยการออกกำลังกาย 2564 เขียนโดย namvan 668
โครงการอบรมผู้สูงอายุแจ่มใส ห่างไกลโรคซึมเศร้า 2564 เขียนโดย namvan 2335
โครงการโตสมวัย ได้มาตรฐาน 2564 เขียนโดย namvan 658
โครงการวัยใส ไกลโรค 2564 เขียนโดย namvan 667
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 2546 เขียนโดย namvan 776
โครงการอบรมอาชีพกลุ่มจักสานหมวกไพคา ตำบลน้ำแวน 2564 เขียนโดย namvan 709
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ลงพื้นที่ร่วมเจ้าหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2564 เขียนโดย namvan 792
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 2564 เขียนโดย namvan 691
โครงกาารป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2564 เขียนโดย namvan 774
กิจกรรมอบรมทบทวนอาสาสมัครปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลน้ำแวน ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 662
การประชุมกลุ่มอาชีพ ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน 2564 เขียนโดย namvan 716
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (2564) เขียนโดย namvan 624
การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน เขียนโดย namvan 1219
กิจกรรม Big Cleaning Day ช่วงสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID 19 เขียนโดย namvan 788
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เขียนโดย namvan 887
โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 770
โครงการหนูน้อยจิตอาสา ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 1877
กิจกรรมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เขียนโดย namvan 2270
โครงการป้องกันอุบัติภัย วาตภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 1743
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม 12 ประการ ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 738
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้สตรีตำบลน้ำแวน วันที่ 16 กันยายน 2563 เขียนโดย namvan 965
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 834
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วันที่ 2 กันยายน 2563 เขียนโดย namvan 863
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 751
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 855
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุฯ เขียนโดย namvan 881
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 953
พิธีรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย namvan 898
กิ่งกาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับ อบต.น้ำแวน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 915
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย namvan 2247
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย namvan 870
โครงการส่งเสริมสร้างครอบครัวคุณภาพและอยู่ดีมีสุข เขียนโดย namvan 869
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย namvan 884
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 920
กิจกรรม BIG Cleaning day ทำความสะอาดรางระบายน้ำในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน เขียนโดย namvan 1709
กาชาด อ.เชียงคำ ร่วมกับ อบต.น้ำแวน มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 913
พมจ. ร่วมกับ อบต.น้ำแวน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เขียนโดย namvan 910
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และตลาดชุมชนตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 896
โครงการหมู่บ้านจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย namvan 811
กิจกรรมสำคัญทางศาสนา( วันมาฆบูชา) ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 907
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย namvan 786
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลน้ำแวน ปี 2563 เขียนโดย namvan 1090
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้สตรีตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 1087
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย namvan 619
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน กิจกรรม การทำหมวกจักสานด้วยไม้ไผ่ เขียนโดย namvan 1007
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำแวน กิจกรรม การทำบายศรีและการจัดดอกไม้สด เขียนโดย namvan 1226
โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลัง ชมรมผู้สูงอายุบ้านไคร้ป่าคา หมู่ 3 เขียนโดย namvan 1150
โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลัง ชมรมผู้สูงอายุบ้านไคร้ป่าคา หมู่ 3 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ กฎหมาย สิทธิ และสวัสดิการของผู้สูงอายุ เขียนโดย namvan 969
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 764

หมวดหมู่รอง