แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงตำบลน้ำแวน ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 6
อำเภอเชียงคำ ลงพื้นที่มอบเกียรติบัตรแก่เยาวชนตามโครงการ "มัคนายกน้อย เด็กไทยไฝ่ดี เข้าวัดปฏิบัติธรรมทุกวันพระ" เขียนโดย namvan 10
นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำท้องที่ กลุ่มอาชีพผู้สูงอายุ พนักงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง เขียนโดย namvan 17
พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 เขียนโดย namvan 20
๒๓ ตุลาคม "วันปิยมหาราช" เขียนโดย namvan 25
๑๓ ตุลาคม "วันนวมินทรมหาราช" เขียนโดย namvan 17
คณะทำงานชมรมคนพิการตำบลน้ำแวน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่บ้านแม่ต๋๋ำท่าข้าม หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 20
การฝึกการใช้รถน้ำและรถดับเพลิง ให้กับพนักงานชายทุกคนของแต่ล่ะกอง เขียนโดย namvan 23
กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมบ้านคนพิการตำบลน้ำแวน เพื่อแนะนำผู้ช่วยคนพิการพร้อมให้คำแนะนำในการประสานงานด้านคนพิการในพื้นที่ เขียนโดย namvan 21
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย namvan 58
โครงการส่งเสริมการขับขี่ปลอดภัยในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 เขียนโดย namvan 49
กิจกรรมเฉลิม พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 พิธีถวายเครื่องสักการะและพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เขียนโดย namvan 49
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 เขียนโดย namvan 50
โครงการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย namvan 51
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีวางพานพุ่มทอง - พานพุ่มเงิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เขียนโดย namvan 47
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 59
กิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ วันสำคัญทางศาสนา (วันอาสาฬหบูชา / วันเข้าพรรษา) ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 47
กิจกรรมเดินขบวนในงานเทศกาลไทลื้อ ประจำปี 2566 "โฮ่มฮีต โตยฮอย ร้อยใจไทลื้อ สืบสานตำนานไทลื้อ ครั้งที่ 20 เขียนโดย namvan 64
โครงการป้องกันอุบัติภัยจากอัคคีภัย 2566 เขียนโดย namvan 45
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 49
โครงการพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ณ บ้านสิงห์ธรรม เขียนโดย namvan 52
โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เขียนโดย namvan 54
การจัดกิจกรรม"คนเชียงคำรักสุขภาพ เดินวิ่งไปกับนายอำเภอ เขียนโดย namvan 57
กิจกรรมวันไหว้ครู ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน 2566 เขียนโดย namvan 67
นายกเทียมจันทร์ มังคลาด ประธานคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตำบลน้ำแวน เป็นประธานส่งมอบผ้าอ้อมและแผ่นรองซับ แก่ญาติผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง ในเขตตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 62
พิธีวางพานพุ่มและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิตา พัชรสุุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เขียนโดย namvan 61
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน 2566 เขียนโดย namvan 104
พิธีเฉลิมวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณี กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เขียนโดย namvan 117
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2566 เขียนโดย namvan 123
กิจกรรมสรงน้ำพระ ในวันสงกรานต์ อำเภอเชียงคำ 2566 เขียนโดย namvan 112
มาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7 วัน อันตราย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 109
กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 110
พิธีมอบวุฒิบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 เขียนโดย namvan 108
กิจกรรมมอบเครื่องอัฐบริขาร ให้แก่ ด.ช.อัครธันย์ คำคง บ้านเลขที่ 145/2 หมู่ที่ 14 ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 105
วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(วันอปพร.) ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 117
กิจกรรม เนื่องใน วันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ.2566 เขียนโดย namvan 119
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2566 เขียนโดย namvan 123
การแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน 2566 เขียนโดย namvan 119
กิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา ) เขียนโดย namvan 108
การอบรมร่วมกับคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 110
ประชุมปะชุมชี้แจงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม 14 ก.พ.2566 เขียนโดย namvan 383
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา(ภาคเช้า) และการประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน(ภาคบ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เขียนโดย namvan 121
การมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค เก้าอี้สุขา และถุงยังชีพ ให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตำบลน้ำแวน จำนวน 13 ราย เขียนโดย namvan 112
พิธีเปิดงานอนุสรณ์ผู้เสียสละ พลเรือน ตำรวจ ทหาร 2324 และงานกาชาดอำเภอเชียงคำ ประจำปี พ.ศ. 2566 และร่วมเดินแบบการกุศล "ผ้าไทยใส่สบาย" เขียนโดย namvan 104
พิธีวางพวงมาลาสดุดีอนุสรณ์สถาน บริเวณลานอนุสรณ์ผู้เสียสละ ร.17 พัน4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา เขียนโดย namvan 103
ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลน้ำแวน ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 391
กิจกรรมการตรวจคุณภาพดินให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลน้ำแวน โดยศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 106
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 เขียนโดย namvan 106
การเปิดงานจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม พ.ศ.2566 เขียนโดย namvan 101
งานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย ดำเนินการนำรถน้ำเพื่อเข้าดับไฟบริเวณบ่อขยะ บ้านผาลาด หมู่ที่ 5 เขียนโดย namvan 106
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 เขียนโดย namvan 103
พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีศิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดศรีกู่เอี้ยง เขียนโดย namvan 103
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ เขียนโดย namvan 106
วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) เขียนโดย namvan 114
การประชุมติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เขียนโดย namvan 103
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เขียนโดย namvan 98
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 เขียนโดย namvan 95
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล น้ำแวน พร้อมทั้งชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลน้ำแวน เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือแนวทางการจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชน เขียนโดย namvan 98
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวนพร้อมด้วยกรรมการสมาชิก เหล่ากาชาด จังหวัดพะเยา และกิ่งกาชาดอำเภอเชียงคำ ออกเยี่ยมพื้นที่ให้กำลังใจผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ บ้านสันเวียงทอง 1 ราย เขียนโดย namvan 102
มอบบ้านให้กับผู้พิการในพื้นที่ตำบลน้ำแวน จำนวน 6 หลัง ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างจาก กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา เขียนโดย namvan 99
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดได้ดำเนินการประดับธงชาติและธงสัญลักษณ์ประจำพระองค์พระเจ้า วรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ เขียนโดย namvan 100
การประชุมขับเคลื่อนและเตรียมทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน เขียนโดย namvan 96
ติดตามการฝึกปฎิบัติงานของผู้ช่วยคนพิการรายใหม่ของตำบลน้ำแวน โดยได้ฝึกปฏิบัติดูแลคนพิการในพื้นที่ของ หมู่ที่ 6 และหมู่ที่ 13 ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 103
กิจกรรมวันปิยมหาราช ในวันอาทิตย์ ที่ 23 ตุลาคม 2565 เขียนโดย namvan 105
คณะผู้บริหารอบต.น้ำแวน สมาชิกสภาอบต.น้ำแวน รวมทั้งชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.น้ำแวน ได้ร่วมทำบุญทอดกฐินณ วัดเกษมสันติวนาราม บ้านห้วยบง หมู่ที่ 9 เขียนโดย namvan 97
กิจกรรมน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เขียนโดย namvan 98
การรณรงค์สร้างจิดสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย เขียนโดย namvan 280
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูห้วยต๋ำ ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เขียนโดย namvan 273
การประชุมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้าน ผ่านระบบ Thai QM ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 277
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 280
การประชุมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ม.7 กรณีบ่อดินและรถขนดิน เขียนโดย namvan 271
การประชุมคณะกรรมการแผน เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 8/2565 เขียนโดย namvan 288
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2565 เขียนโดย namvan 294
การประชุมเพื่อรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนระดับตำบล เขียนโดย namvan 302
พิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เขียนโดย namvan 335
โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 279
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เขียนโดย namvan 300
โครงการบูรณาการความร่วมมือการให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง(ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล) เขียนโดย namvan 298
โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 327
กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 337
โครงการป้องกันอุบัติภัยจากอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ปีการศึกษา 2565 เขียนโดย namvan 286
โครงส่งเสริมอาชีพและรายได้สตรีตำบลน้ำแวน ปี 2565 เขียนโดย namvan 293
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 เขียนโดย namvan 285
โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 1 เขียนโดย namvan 288
โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 319
ประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ครั้งที่ 3/2565 เขียนโดย namvan 321
พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 เขียนโดย namvan 350
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 65 เขียนโดย namvan 333
การประชุมจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 371
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2565 เขียนโดย namvan 359
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 เขียนโดย namvan 321
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2565 เขียนโดย namvan 377
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2565 เขียนโดย namvan 416
ประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเชียงคำ เขียนโดย namvan 384
กิจกรรมการมอบนมผงให้กับเด็กแรกเกิด - 3 ปี , กิจกรรมประชุมชี้แจง เรื่องสิทธิ์สวัสดิการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เขียนโดย namvan 384
รายงานผลการดำเนินงานโครงการบ้านพอเพียง ผ่านระบบ Online Zoom ในพื้นที่ ม.10 ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 388
อบต.น้ำแวน ให้ลงพื้นที่ร่วมกับ จนท.จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา เยี่ยมบ้านผู้ประสบปัญหาทางสังคมใน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 12 เขียนโดย namvan 375
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลัประกันสุขภาพ อบต.น้ำแวน ครั้งที่ 1/2565 เขียนโดย namvan 375
อบต.น้ำแวน ให้ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา (อบจ.พะเยา) สำรวจข้อมูลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการเพิ่มเติม เขียนโดย namvan 377
การมอบถุงยังชีพให้แก่กลุ่มเสี่ยงสูงที่ถูกกักตัวที่บ้าน ในพื้นที่ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 373
กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) บริเวณสำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา สาขาเชียงคำ เขียนโดย namvan 340
กิจกรรมรับมอบโล่รางวัลคนพิการต้นแบบดีเด่น ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 391
การผู้มอบเงินอุดหนุนกลุ่มอาชีพตำบลน้ำแวน จำนวน 11 กลุ่ม เขียนโดย namvan 377
การลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและจัดเก็บข้อมูลของผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ หมู่ที่ 12 และหมู่ที่ 2 เขียนโดย namvan 373
อบต.น้ำแวน ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติ ITA Awards 2021 เขียนโดย namvan 361
กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) บริเวณภายในศาลจังหวัดเชียงคำ เขียนโดย namvan 369
โครงกาารป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2565 เขียนโดย namvan 390
การมอบรถวิวแชร์ ให้กับผู้พิการ ราย นางเขียว สมณะ หมู่ที่ 13 เขียนโดย namvan 362
กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการในพื้นที่ เขียนโดย namvan 361
กิจกรรมวันเด็ก 2565 เขียนโดย namvan 418
การมอบรถสามล้อโยกที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ให้กับผู้พิการในพื้นที่ เขียนโดย namvan 350
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 เขียนโดย namvan 448
ประชุมประธานกลุ่มสตรี ต.น้ำแวน 27ธ.ค.2564 เขียนโดย namvan 351
ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้มอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 351
กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ 9 วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค.2564 เขียนโดย namvan 507
กิจกรรมวันส่งมอบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้ง ส.อบต และนายก อบต.น้ำแวน พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 480
กิจกรรมวันรับบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้ง ส.อบต และนายก อบต.น้ำแวน พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 471
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ส.อบตและนายก อบต.น้ำแวน พ.ศ.2564 # 2 เขียนโดย namvan 511
กิจกรรมอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง อบต.น้ำแวน พ.ศ. 2564 เขียนโดย namvan 495
ชมรมคนพิการตำบลน้ำแวน ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบผ้าอ้อมให้ ผู้พิการที่ป่วยติดเตียง เขียนโดย namvan 351
กิจกรรมการบริหารจัดการน้ำ "เทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการน้ำชุมชนเพื่อการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม ภายใต้วิถีชีวิตปรกติใหม่(New Normal)" เขียนโดย namvan 365
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้ง ส.อบตและนายก อบต.น้ำแวน พ.ศ.2564 # 1 เขียนโดย namvan 510
การลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ปี 2565 เขียนโดย namvan 352
กิจกรรมลงพื้นที่สำรวจและประมาณการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ ปี 2565 เขียนโดย namvan 349
กิจกรรมลงพื้นที่เยี่ยมและคัดกรองข้อมูลผู้ประสบปัญหาทางสังคมในพื้นที่ ปี 2565 เขียนโดย namvan 366
วันปิยะมหาราช พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 547
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร อปพร. ปี 2564 เขียนโดย namvan 613
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ ปี 2564 เขียนโดย namvan 576
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 632
การมอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่กรณีบุคคลกักตัวในบ้านพัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2564 เขียนโดย namvan 760
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย namvan 621
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2564 เขียนโดย namvan 687
มอบถุงยังชีพให้ประชาชนในพื้นที่กรณีบุคคลกักตัวในบ้านพัก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เขียนโดย namvan 860
การตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 860
กิจกรรมพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ เพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ในสถานที่ราชการ(2564) เขียนโดย namvan 791
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เขียนโดย namvan 750
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ต.ค. 63-ก.ย. 64) เขียนโดย namvan 707
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 เขียนโดย namvan 655
โครงการส่งเสริมเชิดชู ผู้สูงอายุดีเด่นตำบลน้ำแวน 2564 เขียนโดย namvan 671
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน 2564 เขียนโดย namvan 627
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร 2564 เขียนโดย namvan 677
โครงการ อบรมความรู้เรื่องสิทธิ์และสวัสดิการคนพิการ 2564 เขียนโดย namvan 633
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลน้ำแวน ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 640
โครงการกำลังใจสายใยชุมชนสู่ผู้สูงอายุ 2564 เขียนโดย namvan 658
โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากระบบทางเดินหายใจ 2564 เขียนโดย namvan 648
โครงการพิชิตไขมัน ฉันแข็งแรง 2564 เขียนโดย namvan 627
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 2564 เขียนโดย namvan 754
โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า 2019 (ปี 2564) เขียนโดย namvan 671
โครงการเสริมสร้างสุขภาพชุมชนโดยการออกกำลังกาย 2564 เขียนโดย namvan 633
โครงการอบรมผู้สูงอายุแจ่มใส ห่างไกลโรคซึมเศร้า 2564 เขียนโดย namvan 2300
โครงการโตสมวัย ได้มาตรฐาน 2564 เขียนโดย namvan 633
โครงการวัยใส ไกลโรค 2564 เขียนโดย namvan 644
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 2546 เขียนโดย namvan 717
โครงการอบรมอาชีพกลุ่มจักสานหมวกไพคา ตำบลน้ำแวน 2564 เขียนโดย namvan 681
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ลงพื้นที่ร่วมเจ้าหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2564 เขียนโดย namvan 763
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น 2564 เขียนโดย namvan 655
โครงกาารป้องกันและแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2564 เขียนโดย namvan 747
กิจกรรมอบรมทบทวนอาสาสมัครปศุสัตว์ในพื้นที่ตำบลน้ำแวน ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 631
การประชุมกลุ่มอาชีพ ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน 2564 เขียนโดย namvan 678
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (2564) เขียนโดย namvan 599
การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน เขียนโดย namvan 1185
กิจกรรม Big Cleaning Day ช่วงสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID 19 เขียนโดย namvan 755
โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เขียนโดย namvan 846
โครงการอบรมปฐมพยาบาลและช่วยชีวิตเบื้องต้น ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 749
โครงการหนูน้อยจิตอาสา ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 1629
กิจกรรมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 เขียนโดย namvan 2218
โครงการป้องกันอุบัติภัย วาตภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 เขียนโดย namvan 1711
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม 12 ประการ ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 705
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้สตรีตำบลน้ำแวน วันที่ 16 กันยายน 2563 เขียนโดย namvan 937
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 750
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส วันที่ 2 กันยายน 2563 เขียนโดย namvan 837
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 723
โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 825
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุฯ เขียนโดย namvan 850
โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 924
พิธีรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เขียนโดย namvan 868
กิ่งกาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับ อบต.น้ำแวน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 892
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย namvan 2218
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย namvan 845
โครงการส่งเสริมสร้างครอบครัวคุณภาพและอยู่ดีมีสุข เขียนโดย namvan 844
โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย namvan 854
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 888
กิจกรรม BIG Cleaning day ทำความสะอาดรางระบายน้ำในหมู่บ้าน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน เขียนโดย namvan 1676
กาชาด อ.เชียงคำ ร่วมกับ อบต.น้ำแวน มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 883
พมจ. ร่วมกับ อบต.น้ำแวน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เขียนโดย namvan 884
โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และตลาดชุมชนตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 862
โครงการหมู่บ้านจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย namvan 782
กิจกรรมสำคัญทางศาสนา( วันมาฆบูชา) ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 877
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เขียนโดย namvan 761
โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลน้ำแวน ปี 2563 เขียนโดย namvan 1048
โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้สตรีตำบลน้ำแวน เขียนโดย namvan 1047
กิจกรรมประดิษฐ์กระทง ปีการศึกษา 2563 เขียนโดย namvan 590
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน กิจกรรม การทำหมวกจักสานด้วยไม้ไผ่ เขียนโดย namvan 973
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำแวน กิจกรรม การทำบายศรีและการจัดดอกไม้สด เขียนโดย namvan 1196
โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลัง ชมรมผู้สูงอายุบ้านไคร้ป่าคา หมู่ 3 เขียนโดย namvan 1121
โครงการอบรมให้ความรู้และสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุด้วยการออกกำลัง ชมรมผู้สูงอายุบ้านไคร้ป่าคา หมู่ 3 กิจกรรม อบรมให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพ กฎหมาย สิทธิ และสวัสดิการของผู้สูงอายุ เขียนโดย namvan 947
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ศึกษานอกสถานที่ ประจำปี 2563 เขียนโดย namvan 736

หมวดหมู่รอง