โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากระบบทางเดินหายใจ 2564

 

โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันภาวะแทรกซ้อนจากระบบทางเดินหายใจ

ณ  อาคารอเนกประสงค์ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 9 วันที่ 23 มีนาคม 2564 
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน