โครงการกำลังใจสายใยชุมชนสู่ผู้สูงอายุ 2564

 

โครงการกำลังใจสายใยชุมชนสู่ผู้สูงอายุ

ณ  อาคารอเนกประสงค์ บ้านชัยเจริญ หมู่ที่ 13 วันที่ 24 มีนาคม 2564
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน