แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น

 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) อบต.น้ำแวน

 

เอกสารชุดที่ 1

 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบต.น้ำแวน เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 / 2564

 

เอกสารชุดที่ 1

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบต.น้ำแวน เพิ่มเติม / เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3 / 2563

 

เอกสารชุดที่ 1

 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) อบต.น้ำแวน

 

เอกสารชุดที่ 1

เอกสารชุดที่ 2

เอกสารชุดที่ 3

เอกสารชุดที่ 4

เอกสารชุดที่ 5

เอกสารชุดที่ 6

เอกสารชุดที่ 7

 

 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

 

 เอกสารชุดที่ 1