ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ

ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400  ซีซี 

หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์

ขับเคลื่อน  2  ล้อ  จำนวน  1  คัน

 

1. ประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรุบบทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ

2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานสัญจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4

ประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานสัญจรคอนกรีตเสริมเหล็ก

  หมู่ที่  4    ต.น้ำแวน  อ.เชียงคำ  จ.พะเยา

 

1. ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

2. เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน

ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน  2  ล้อ  จำนวน  1  คัน

 

1. ประกาศ  เรื่อง  ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ

2. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

บก.06 และ ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลาง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ

บก.06  และ  ร่องขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลาง

จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ ขนาด  1  ตัน  

1. บก.06

2. ร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะราคากลาง