แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม)

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสสดุรายเดือน

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสสดุรายเดือน