แผนจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567

 

เอกสารชุดที่ 1

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2567

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุน

 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ มีการลงนามในสัญญาแล้ว

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

 

เอกสารชุดที่ 1

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2566

 

เอกสารชุดที่ 1

เอกสารชุดที่ 2

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2566

 

เอกสารชุดที่ 1

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

 

เอกสารชุดที่ 1 

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2565

 

เอกสารชุดที่ 1

เอกสารชุดที่ 2

เอกสารชุดที่ 3

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปี 2565

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ 

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม)

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562