แผนจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างและสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2564

 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 2563

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ 

 

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ (เพิ่มเติม)

 

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2564

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2563

 

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562