แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (2561-2564)

 

1.เอกสาร หน้าที่ 1 -  53

2.เอกสาร หน้าที่ 54 -  82

 

 

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

 

รายงานผลการป้องกันการทุจริต

 

รายงานผลการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน ปี 2561

รายงานผลการป้องกันการทุจริตประจำปี 2561

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต

 

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต