มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

 

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

มาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

มาตรฐานการให้บริการ

 

มาตรฐานการให้บริการ

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2566

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2565

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2564

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ปี 2563

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

 

ายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2565

 

เอกสารชุดที่ 1

เอกสารชุดที่ 2

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564

 

 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ