แบบคำร้องยื่นเรื่องต่าง ๆ

 

 

แบบคำร้องยื่นเรื่องต่าง ๆ

 

สำนักปลัด

 

 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสาร

แบบใบรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

แบบคำขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำ

หนังสือแจ้งความเสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ

 

กองคลัง

 

แบบคำร้องทั่วไปในการจดทะเบียนพาณิชย์

แบบคำขอ การจดทะเบียนพาณิชย์ การเปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ การยกเลิกทะเบียนพาณิชย์

ใบขอยืมพัสดุ 

แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่ก่อสร้าง

แบบคำขอเปิดกิจการ

แบบขอยกเลิกภาษีโรงเรือนและที่ดิน

แบบขอยกเลิกกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

แบบขอยกเลิกภาษีป้าย

 

กองสวัสดิการและสังคม

 

 แบบคำร้องขอลงทะเบียน เพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ

  

กองช่าง 

 

หนังสือแจ้งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนซ่อมไฟกิ่ง

 คำขอรับรองสิ่งปลูกสร้าง

                                    คำขอต่ออายุใบอนุญาต ก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถและทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดเแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร