แผนดำเนินงานประจำปี

 

 

แผนดำเนินงานประจำปี

 

แผนดำเนินงานประจำปี 2564

 

เอกสารชุดที่  1

เอกสารชุดที่  2

เอกสารชุดที่  3

เอกสารชุดที่  4

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี 2564

 

เอกสารชุดที่  1

 

 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  2563

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

เอกสารชุดที่  1

เอกสารชุดที่  2

เอกสารชุดที่  3

เอกสารชุดที่  4

 

 

แผนดำเนินงานประจำปี 2563

 

เอกสารชุดที่  1

เอกสารชุดที่  2

เอกสารชุดที่  3

เอกสารชุดที่  4

เอกสารชุดที่  5

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี