ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563

 

 

ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบปีงบประมาณ 2561 - 2563

ดาวน์โหลดเอกสาร

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

 

 

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

ดาวน์โหลดเอกสาร หน้า 1 - 50

ดาวน์โหลดเอกสาร หน้า 51 - 99

ดาวน์โหลดเอกสาร หน้า 100 - 130