ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

 

1.  ประกาศบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

1.1.  ราคาประเมินโฉลด

1.2.  ราคาประเมิน นส.3ก

1.3.  ราคาประเมินนอกเเหนือจากโฉนด หรือ นส.3ก

1.4.  ราคาประเมินฌรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง

1.5.  ภดส.  หมู่ที่  1

1.6.  ภดส.  หมู่ที่  2

1.7.  ภดส.  หมู่ที่  3

1.8.  ภดส.  หมู่ที่  4

1.9.  ภดส.  หมู่ที่  5

1.10.  ภดส.  หมู่ที่  6

1.11.  ภดส.  หมู่ที่  7

1.12.  ภดส.  หมู่ที่  8

1.13.  ภดส.  หมู่ที่  9

1.14.  ภดส.  หมู่ที่  10

1.15.  ภดส.  หมู่ที่  11

1.16.  ภดส.  หมู่ที่  12

1.17.  ภดส.  หมู่ที่  13

1.18.  ภดส.  หมู่ที่  14

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

 

 

1. ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2)

1.1.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  1

1.2.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  2

1.3.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  3

1.4.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  4

1.5.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  5

1.6.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  6

1.7.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  7

1.8.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  8

1.9.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  9

1.10.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  10

1.11.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  11

1.12.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  12

1.13.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  13

1.14.   ภดส.3  แก้ไขเพิ่มเติม  หมู่ที่  14

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กรณีการยืมพัสดุ)

 

 

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กรณีการยืมพัสดุ)

 

 

 

แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (กรณีการยืมพัสดุ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ อบต.น้ำแวน เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.น้ำแวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563

ประกาศ อบต.น้ำแวน เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.น้ำแวน สมัยสามัญ สมัยที่ 2

ประจำปี พ.ศ.2563

 

ประกาศ อบต.น้ำแวน เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

ประกาศ อบต.น้ำแวน เรื่อง ขยายระยะเวลาการประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562