ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลน้ำแวน ประจำปี 2565

 

ประชุมคณะกรรมการประจำศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบลน้ำแวน ประจำปี 2565

ในวันที่  27 มกราคม  2565  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

 

                 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน ซึ่งคณะกรรมการประกอบไปด้วยนายนิธาน  บัวแดง เกษตกร ม.8 เป็นประธานกรรมการ นางเทียมจันทร์  มังคลาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวนเป็นที่ปรึกษา นายจักรกิจ  แสงศรีจันทร์ ผู้แทนสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ นางสาวพัชรินทร์  ทะริยะ เกษตรประจำตำบลน้ำแวน เป็นเลขานุการ และตัวแทนภาคประชาชน โดยประชุมหารือในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการฯ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 และเห็นชอบกำหนดสถานที่ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน