สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ 2562

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ  2562

 

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม พ.ศ.2561

*** สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 - เดือนธันวาคม  พ.ศ.2561***

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ.2562

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ.2563

*** สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม  พ.ศ.2562  -  เดือนมีนาคม  พ.ศ.2562***

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2562

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562  

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน พ.ศ.2562

*** สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2562  -  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2562***

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2562  

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม  พ.ศ.2562

-   สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน  พ.ศ.2562

*** สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม  พ.ศ.2562  -  เดือนกันยายน  พ.ศ.2562***

****** สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบปีงบประมาณ  2562******

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ  เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน  ตำบลน้ำแวน

 อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

ประกาศ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รอบ2

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รอบ  2

 

 

ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รอบ  2

รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายงานงบการเงิน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ  จังหวัดพะเยา

 

รายงานงบการเงิน  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561