การแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน 2566

 

10/03/2566
การแข่งขันกีฬาสีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน นำโดยท่านนายก เทียมจันทร์ มังคลาด พร้อมสมาชิก ผู้นำชุมชน ครู และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน และเด็กจำนวน ๗๑ คน ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้เด็กก่อนปฐมวัย เป็นการพัฒนาเด็กเล็กในด้านการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีเด็กเข้ารับการเรียนรู้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน จำนวน ๗๑ คน ดังนั้นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน จึงได้จัดทำโครงการแข่งขันกีฬาสีเด็กอนุบาล โดยมีสีเหลือง โดยมีสีแดง และสีเขียว เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้เพิ่มทักษะปลูกฝังการมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีระเบียบวินัยความสามัคคี อดทน การปฏิบัติตามกติกาข้อตกลงส่งเสริมสุขภาพให้แข็งแรง และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ทั้งครูผู้ดูแลเด็กและผู้ปกครอง สามารถทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสนุกสนาน จึงได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา