การตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

 
นายคมกริช ระย้าแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
ได้สั่งการให้ตั้งจุดคัดกรองประชาชนที่มาติดต่อราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งขณะนี้ได้เกิดการแพร่ระบาดในพื้นที่อำเภอภูซาง และอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา โดยพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน จะเริ่มดำเนินการตั้งจุดคัดกรองฯและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ เพื่อการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019         
ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
????ทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งที่มาติดต่อราชการ