โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลน้ำแวน

 

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาสู่แหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่ตำบลน้ำแวน

วันที่ 14 สิงหาคม 2563

ดำเนินงานโดย

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา