พิธีรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

พิธีรับเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ ห้องประชุม – อบรม กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้าแวน วันที่ 7 สิงหาคม 2563