กิ่งกาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับ อบต.น้ำแวน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลน้ำแวน

 

กิ่งกาชาดจังหวัดพะเยาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในตำบลน้ำแวน

วันที่ 6 สิงหาคม 2563