โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุฯ

 

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย ให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุฯ

ายนายอินปั๋น  แสงศรีจันทร์ บ้านเลขที่ 11 หมู่ 6

วันที่ 20 สิงหาคม 2563

ดำเนินการโดย

กองทุนพื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดพะเยา สำนักงานพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน