โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน

 

โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลน้ำแวน

วันที่ 26 -  27 สิงหาคม 2563

ณ ห้องประชุม – อบรม กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

ดำเนินงานโดย

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา