โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2563

 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม  ประจำปี 2563

วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำแวน