โครงการหมู่บ้านจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

โครงการหมู่บ้านจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3

กิจกรรมอบรมฯ และกิจกรรมคัดแยกขยะ

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ตำบลน้ำแวน         

อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

และกิจกรรมศึกษาดูงาน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563          

 ณ เทศบาลตำบลเมืองเมืองแกนพัฒนา และหมู่บ้านต้นแบบการบริหารจัดการขยะในชุมชนในพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเมืองแกนพัฒนา อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่