โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และตลาดชุมชนตำบลน้ำแวน

 

โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์และตลาดชุมชนตำบลน้ำแวน  ปี 2563

วันที่ 21,28 กุมภาพันธ์ และ13 มีนาคม 2563

ณ บริเวณฝายน้ำล้นและอาคารอเนกประสงค์บ้านแวนหมู่ที่ 2 ตำบลน้ำแวน

ดำเนินงานโดย

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา