พมจ. ร่วมกับ อบต.น้ำแวน ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส

 

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  วันที่ 7 พฤษภาคม 2563