การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน

 

การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและเพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

 

การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้านเพื่อบูรณาการจัดทำ/ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านและเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น 

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลน้ำแวน หมู่ที่ 1 - 14

ร่วมแสดงความคิดเห็น ณ ศาลาประชาคมทุกหมู่บ้าน ในช่วงเดือน ธันวาคม 2562 ถึงเดือน มกราคม 2563