กิจกรรม Big Cleaning Day ช่วงสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID 19

 

กิจกรรม Big Cleaning Day ช่วงสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรค COVID 19

วันที่ 6 มกราคม 2564 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน