โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (2564)

 

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดเลือกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 (2564)

ระยะเวลาดำเนินโครงการฯ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2563 - มิถุนายน 2564

ณ บ้านแวน หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดะพะเยา