การประชุมกลุ่มอาชีพ ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน 2564

 

การประชุมกลุ่มอาชีพ

ที่ขึ้นทะเบียนกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน

โดย กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน