โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในวันที่ 5 - 6 สิงหาคม 2564 ณ โรงเรียนบ้านผาลาด และโรงเรัยนบ้านแม่ต๋ำ