โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ ปี 2564

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ความรู้ ประจำปีงบประมาณ 2564

ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง โดยให้ความรู้ในเรื่อง คุณธรรม จริยธรรม ในองค์กร หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติตามกฎระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติราชการของ อปท. พ.ร.บ.ความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย การดำเนินการทางวินัย  การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ในวันที่  2 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน