โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ค่านิยม 12 ประการ ประจำปี 2563

 

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน "ค่านิยม 12 ประการ" ประจำปี 2563

ตั้งแต่ กรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำแวน