โครงการป้องกันอุบัติภัย วาตภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564

 

โครงการป้องกันอุบัติภัย วาตภัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564

วันที่ 20 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำแวน