กิจกรรมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560

กิจกรรมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2560 ณ อำเภอเชียงคำ