กิจกรรมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

 

กิจกรรมถวายพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563 ณ อำเภอเชียงคำ