โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

 

โครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน มอบหมาย นายภานุพันธ์    แสงศรีจันทร์ รองนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการเกษตรอินทรีย์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2565 ของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลน้ำแวน ณ หนองบัว บ้านไคร้ป่าคา ม.3 ต.น้ำแวน อ.เชียงคำ จ.พะเยา