โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน

 

โครงการส่งเสริมอาชีพและรายได้ผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน

วันที่ 1-3 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุม – อบรม กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

ดำเนินงานโดย

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา