โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปีงบประมาณ 2563

 

โครงการอบรมให้ความรู้และส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 10 กรกฎาคม 2563

ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านสันเวียงทอง หมู่ 12 ตำบลน้ำแวน

ดำเนินงานโดย

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา