โครงการส่งเสริมสร้างครอบครัวคุณภาพและอยู่ดีมีสุข

 

โครงการส่งเสริมสร้างครอบครัวคุณภาพและอยู่ดีมีสุข

วันที่  17 กรกฎาคม 2563

ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่ต๋ำ

ดำเนินงานโดย

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา