โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลน้ำแวน ปี 2563

 

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลน้ำแวน ปี 2563

วันที่ 16 – 17 มกราคม 2563

ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านต้นโจ้ก ม.4 ตำบลสันกำแพง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรบ้านแคว ม.3 ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ดำเนินงานโดย

กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา