โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคเอดส์และป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ณ โรงเรียนบ้านผาลาด  ตำบลน้ำแวน  อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา