โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำแวน กิจกรรม การทำบายศรีและการจัดดอกไม้สด

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลน้ำแวน

กิจกรรม การทำบายศรีและการจัดดอกไม้สด

    กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน

ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ตำบลน้ำแวน กิจกรรมการทำบายศรีและการจัดดอกไม้สด

วันที่ 21-23 ตุลาคม 2562 เพื่อฝึกอบรมการทำบายศรีและการจัดดอกไม้สดให้กับ

ผู้สูงอายุทั้ง 14 หมู่บ้าน โดยได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562