โครงการอบรมอาชีพกลุ่มจักสานหมวกไพคา ตำบลน้ำแวน 2564

 

โครงการอบรมอาชีพกลุ่มจักสานหมวกไพคา ตำบลน้ำแวน 

(การทำไม้กวาดทางมะพร้าวและภาชนะจักสานจากไม้ไผ่)

วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ์ 2564

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพ ผู้สูงอายุ ตำบลน้ำแวน

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน

สนับสนุนงบประมาณโดย สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา