องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ลงพื้นที่ร่วมเจ้าหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 2564

 

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน นำโดยนายคมกริช  ระย้าแก้ว มอบหมายให้กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ลงพื้นที่ร่วมเจ้าหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพะเยา ในการช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม รายนายสราวุธ ชำนาญ บ้านเลขที่ 9849/2 หมู่ที่ 4 ตำบลน้ำแวน และรายนางเกสร สัตคโภควินท์ บ้านเลขที่ 118 หมู่ที่10 ตำบลน้ำแวน

ในวันที่18 กุมภาพันธ์ 2564