โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 22564 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน ได้ดำเนินการพ่นสารเคมีฆ่ายุงลายในบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและสถานศึกษาในพื้นที่ ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564