พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

 

พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หนองบัว บ้านไคร้ป่าคา

ตำบลน้ำแวน อำเภอเชียคำ จังหวัดพะเยา