โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า 2019 (ปี 2564)

 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องไวรัสโคโรน่า 2019

ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านชัยชมภู หมู่ที่ 6 วันที่ 16 มีนาคม 2564
สนับสนุนโดย องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน