โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก พ.ศ. 2564

 

โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก  พ.ศ. 2564

วันอังคาร ที่ 6 กรกฎาคม 2564 นายคมกริช ระย้าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน เป็นประธานเปิดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้      ผู้พ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564