ประชุมปะชุมชี้แจงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม 14 ก.พ.2565

 

ประชุมชี้แจงจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือทางสังคม 14 ก.พ.2565

                          เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการกองทุนช่วยเหลือทางสังคม อบต.น้ำแวน ได้จัดประชุม  เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา โดยมีคณะผู้บริหาร อบต.น้ำแวน ผูอผอ.กองสวัสดิการสังคม ผู้แทน พมจ. และผู้แทนจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ  ผู้แทนประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้