โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563

 

โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ประจำปี 2563

วันที่ 3 กันยายน 2563 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.น้ำแวน