ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลัประกันสุขภาพ อบต.น้ำแวน ครั้งที่ 1/2565

 

ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลัประกันสุขภาพ อบต.น้ำแวน ครั้งที่ 1/2565

     

                         เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา คณะกรรมการกองทุนหลัประกันสุขภาพ อบต.น้ำแวน ได้จัดประชุม ครั้งที่ 1/2565 เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา/กำหนดกรอบโครงการประจำปีงบประมาณ อนุมัติแผนการเงินประจำปีและรายงานสถานะการเงินไตรมาสที่ 1 ภาายใต้กิจกรรม 5 ประเภท ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ต่างๆ ของกองทุนฯ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาคส่วนต่าง ผู้แทนในหมู่บ้านหรือชุมชน อสม.ในพื้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้