โครงการ อบรมความรู้เรื่องสิทธิ์และสวัสดิการคนพิการ 2564

 

โครงการอบรมความรู้เรื่องสิทธิ์และสวัสดิการคนพิการ

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2564

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลน้ำแวน

โดย ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา